O nás

JUDr. Lenka Řezáčová je notářkou ve Zlíně pověřenou notářským úřadem v obvodu Okresního soudu ve Zlíně a je členem Notářské komory v Brně.

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

Notářskou činností se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy, a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení. Notář může vykonávat správu majetku, zastupovat v této souvislosti a může též vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkursním a vyrovnacím. Stanoví-li tak jiný zákon než notářský řád, může notář vykonávat i jinou činnost. Touto činností je dle platné právní úpravy například provádění identifikace osob nebo činnost notáře jako soudního komisaře, kterého soud po zahájení řízení o dědictví obligatorně pověří, aby za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Činnost notáře vykonává notář za úplatu.